Mis on asendushooldusteenus? 
Asendushooldusteenuse osutamise eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.


Kuidas me seda pakume? 
Meie juures elavad lapsed ja noored vanuses 5-18. Osutame nii asenduskodu- kui perekoduteenust, kus koos perevanema või kasvatajaga elab peres kuni 6 last. Lapsed elavad kolmes peremajas ja ühes korteris. Bioloogilised õed-vennad kasvavad reeglina koos ühes peres.

Lapsed õpivad õppeasutustes ning iga lapse puhul kaalume hoolikalt, milline kool võiks just talle sobida. Meie suur soov on, et lapsed käiksid koolis rõõmuga ning õppimine pakuks neile eduelamust. Peame väga oluliseks, et meie juurest lahkudes oleks noorel olemas vähemalt võimetekohane kutse- või keskharidus.

Kõigil meie lastel on olemas kontakt bioloogilise pere liikmetega. Kui need ei ole olude sunnil ema või isa, siis koostöös kohalike omavalitsustega loome kontaktid täisealiste õdede-vendadega või hoopis vanavanemate, tädide või onudega. Lapsed hoiavad ja hoolivad oma pereliikmetest väga ning lähisugulastega suhete hoidmisel on oluline roll lapse identiteedi kujunemisel.

Püüame tagada, et igal meie lapsel on vähemalt üks huviala, millega ta kooli kõrvalt tegeleb ning mis talle rõõmu pakub. Huvialaga tegelemine pakub lapsele eduelamust ning õpetab meeskonnatööoskusi ja kasvatab kohusetunnet. Suviti käivad meie kooliealised lapsed laagrites ja malevates.

Peame väga oluliseks arendada asendushooldusteenuse sisu, et vastata laste vajadustele. Väärtustame võrgustikutööd, mille oluliste liikmetena näeme teenusel olevaid lapsi, kohalikku omavalitsust, koole ja teisi lasteasutusi, tugiperesid ning laste bioloogilisi perekondi.

Laste paremaks kaasamiseks asendushooldusteenuse korraldamisse ja arendamisse on alates 2014. aastast kokku kutsutud ka mitteformaalne juhtimisorgan laste nõukogu, kuhu on valitud esindajad kõigist peremajadest. Laste nõukogu koosolekud toimuvad 4-5 korda aastas. Laste nõukogu ettepanekul hakkasime alates 2021. aastast välja andma asenduskodu ajalehte Meie Aasta, mis ilmub kaks korda aastas ning kuhu suurema osa artiklitest kirjutavad lapsed ja noored ise. Asenduskodu lapsed jagavad oma toredaid elamusi sündmustest ja teistest ühisüritustest, tugiperedega koos veedetud ajast ja paljust muust. Ajaleht on asutuse sisene ja lastele mälestuste talletamiseks.

Paljudel meie lastel ja noortel on tugipered. Tugipere on asenduskodus olevat last toetava võrgustiku väga oluline liige, mis võimaldab lapsel näha tavapärast elu väljaspool asenduskodu. Lapsed saavad viibida tugiperes nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.

Rohkem infot: Tiina Kivirüüt asendushooldusteenuse juht telefonil 5917 9455  või e-posti aadressil  tiina.kiviruut@elva.ee .