Nõustamiskeskuse eesmärk on pakkuda tuge ja nõu lastele, noortele, täiskasvanutele ning nende tugivõrgustikule läbi erinevate teenuste ning individuaalsete ja grupi teraapiate.


Pereteraapia
Pereteraapiale on oodatud pered, kes soovivad lahendada probleeme, mis tekivad inimestel suhetes oma lähedastega. Kõige sagedamini esinevad probleemid paarisuhtes, lapse kasvatamisel või päritoluperega piiride seadmisel. Pereteraapia eesmärk on selgete piiride ja rollide määratlemine, ressursside leidmine ja peresisese toetuse suurendamine. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel.

Füsioteraapia
Füsioterapeut teostab füsioterapeutilist hindamist ja nõustamist ning juhendab kehalist arengut ja liikumist toetavaid individuaalseid harjutusi ja treeninguid. Füsioteraapias läbi viidavad tegevused aitavad arendada ka lapse kognitiivseid oskuseid lähtuvalt tema vajadustest ja eripäradest.

Mänguteraapia
Mänguteraapia on mõeldud lastele vanuses 3-16 aastat, kelle elus on toimunud muudatus, mis häirib tema igapäevaelu toimetulekut. Mänguteraapia toetab last kolimisest häiritud elustiili, õnnetusjuhtumi, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul. Mänguterapeut kasutab terapeutilisi suhtlusoskusi, erinevaid mängulisust ja loovust soodustavaid vahendeid, nagu näiteks liiv, väikesed kujukesed, joonistamis- ja maalimisvahendid, metafoorkaardid jms. Läbi lugude jutustamise, loo visualiseerimise, rollimängude jms kaudu aitab mänguterapeut lastel väljendada oma tundeid, soove, vajadusi ja mõtteid.

Kunstiteraapia / loovteraapia
Kunstiteraapia eesmärk on füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse ja/või tunnetusliku heaolu toetamine. Selle käigus kasutab teraapiasse tulnud inimene erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid oma mõtete ja tunnete väljendamiseks. Teraapia võimaldab suhtlust neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu. Kunstiteraapia võimaldab töötada:

  • enesehinnangu, kehapildi ja identiteediga seotud probleemidega;
  • tunnetega ja nende (näiteks viha) juhtimisega;
  • erinevate suhteid puudutavate teemadega (näiteks kiusamine koolikeskkonnas, tõrjutus, konfliktid sõbraga, suhted vanematega jms);
  • traumaatiliste kogemustega ja neid läbi mõtestada.

Muusikateraapia / loovteraapia
Muusikateraapias toimub suhtlemine ja eneseväljendus muusika vahendusel. Muusikateraapia eesmärk on füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse ja/või tunnetusliku heaolu toetamine. Terapeutiliselt eesmärgistatud muusikalised tegevused toetavad erinevate emotsionaalsete, kognitiivsete ja füsioloogiliste funktsioonide toimimist. Tegevused on jõukohased kõigile olenemata muusikalistest teadmistest ja oskustest.

Logopeed
Logopeedilisel teenusel tegeletakse kommunikatsioonivõime arendamisega. Logopeed toetab last, et paraneks nii lapse kõneloome (jutustamisoskus, lauseloome, sõnavara, grammatilised oskused, hääldus) kui ka kõne mõistmise oskus. Samuti aitab logopeed tegeleda kirjaliku kõne omandamisega ning verbaalse suhtlemisvõimaluse puudumisel kujundab mitteverbaalse kommunikatsiooni oskust. Logopeedi teenuse käigus nõustatakse lapsevanemaid ja teisi lapsega seotuid isikuid.

Eripedagoog
Eripedagoogilise teenuse raames arendatakse lapse psüühiliste protsesside arengut (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine). Täiendavalt pööratakse tähelepanu lapse õpioskuste arengule ning õpimotivatsioonile. Tegevuste kaudu toetatakse lapse kõnet ja käitumist. Eripedagoogilise nõustamisele on oodatud noored, kui ka lapsevanemad kes soovivad suunavaid juhiseid ning nõuandeid nii iseenda, kui oma lapse arengu toetamiseks.

Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogiline nõustamine on mõeldud inimese toetamiseks elus ettetulevate raskuste korral, sh ka lapsevanematele oma lapse käitumise paremaks mõistmiseks. Psühholoog aitab inimesel enda probleeme, mõtteid, hirme, soove ja tundeid paremini mõista ning neid sõnastada. Seejärel saab psühholoog aidata kliendil seada realistlikke eesmärke ning asuda koostöös kliendiga otsima sobivaid lahendusvariante.

Sotsiaaltöötaja
Sotsiaaltöötaja teenuse raames toimub lapse ja pere toevajaduse kaardistamine, informeerimine ning juhendamine erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemisel ning koostöö ühiselt pere toetamiseks lapse ja pere võrgustikuliikmete vahel.