Meist

visioon

Elva Perekeskus on laste ja perede usaldusväärne toetaja, kellelt tuge saanud inimesed on hoolivad, maksimaalselt iseseisvad ja ühiskonna täisväärtuslikud liikmed.

MISSIOON

Elva Perekeskus on professionaalse meeskonnaga usaldusväärne koostööpartner ja tunnustatud kogukonnaliige, mis pakub kvaliteetseid sotsiaal- ja hariduse tugiteenuseid lastele, noortele ning neid ümbritsevale tugivõrgustikule.

Elva Perekeskus on Elva Vallavalitsuse hallatav sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskus, mille eesmärk on osutada, koordineerida ja arendada Elva valla sotsiaalhoolekande teenuseid ja hariduse tugiteenuseid.

Pakume:

 • asendushooldusteenust, mille eesmärk on lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna;
 • tugiisiku teenust lastele, täiskasvanutele ja peredele;
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele ja noortele;
 • nõustamisteenust (psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, sotsiaaltöötaja);
 • laste varajase arengu jälgimist ja vanemaharidust läbi juhendatud õpitubade ning koolituste;
 • tugiteenuseid Elva valla haridusasutustes.

Lisaks teeme koostööd Elva valla sotsiaal- ja haridusosakondadega, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate kutseliiduga, vabatahtlike ühendustega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

MEIE VÄÄRTUSED

 • Usaldusväärne – meie töötajad on kaasaegsete oskustega, vastutustundlikud ja eetilised oma ala spetsialistid.
 • Hooliv – toetame ja suhtume austusega igasse lapsesse ja lapsevanemasse ning tema loosse.
 • Meeskonnatöö – usaldusväärsus ja hoolivus on meie aluseks ka töökaaslastega suheldes, sest just see loob meist ühtse tiimi.

MEIE EESMÄRGID

 • Koostöös Elva valla haridus- ja sotsiaalosakondade ning haridusasutustega on tagatud toevajadustega lastele ning peredele vajalikud teenused.
 • Laste ja perede heaolu on toetatud läbi kvaliteetsete nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuste.
 • Asenduskodu lastele on loodud võrsed võimalused.
 • Perekeskus on eestvedaja ning koostööpartner laste ja perede heaolu huvides tehtavas ennetustöös.
 • Perekeskus on tunnustatud, asjatundlik ja peresõbralik organisatsioon.