Koostöös Elva valla haridusosakonna ja haridusasutustega tagame toevajadustega lastele ning peredele vajalikke teenuseid. Peame oluliseks põhimõtet, et lapsele pakutav tugi hariduse omandamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel on kvaliteetne, ennetav, vajaduspõhine, paindlik ja suunatud lapsele, perele ja õpetajale koheselt, kui vajadust märgatakse. Tuge osutatakse vajaduse ära langemiseni.

Perekeskus toetab haridusasutusi kaasava hariduse põhimõttest lähtuvalt, mille kohaselt on haridusasutuse ülesanne tagada igale lapsele tema individuaalsetest võimetest lähtuv jõukohane õpe ja areng. Oluline on toimiv süsteemne koostöö, infovahetus ja tagasisidestamine nii pere, haridusasutuste kui ka teiste laste ja peret ümbritseva tugivõrgustikuga.

Meie eesmärgid on:

  • parandada hariduse tugiteenuste kättesaadavust;
  • ühtlustada hariduse tugiteenuste kvaliteeti;
  • nõustada haridusasutuste juhtkondi, õpetajaid, tugispetsialiste, lapsi ja peresid;
  • toetada ning pakkuda tugispetsialistidele arenguvõimalusi (koolitused, aineühendused, kogemuste ja teadmiste vahetamine jms).


ELVA PEREKESKUS pakub hariduse tugiteenuseid lastele, noortele ning neid ümbritsevale tugivõrgustikule

NB! Nõustame Elva valla lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid!

Teenuse sisu: Tuge vajava lapse probleemkohtade kaardistamine, tulemuste tagasisidestamine, võrgustiku nõustamine. Jätkub kliendi vajadustest lähtuv nõustamisteenus, diagnostiline õpe. Vajadusel õpetajate, tugispetsialistide (korduv) nõustamine ja toetav vaatlus haridusasutuses, eesmärgiga saavutada lapse toe vajadusele vastav õpikeskkond.  

LAPSEVANEM

Pöördu individuaalnõustamise teenusele, kui märkad, et Sinu lapse edukas toimetulek on häiritud ning seni pakutud tugiteenused haridusasutuses ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Probleemi esmasel ilmnemisel soovitame kõigepealt pöörduda lapse haridusasutuse tugimeeskonna poole. 

Perekeskuse poole pöördumiseks palume lapsevanemal täita vorm –  taotlus lapsevanemale

HARIDUSASUTUS

Kaasa Elva Perekeskus juhtumisse, kui kõik oma ressursid on kasutatud, kuid lapse toetamine ei ole andnud soovitud tulemusi.

Haridusasutusel palume pöördumiseks täita vorm taotlus lasteaiale või taotlus koolile .

Õppenõustamisel toimub kliendi terviseandmete töötlemine lapsevanema nõusolekul. Nõusoleku andmiseks oleme välja töötanud nõusoleku vormi (lae alla  SIIT!).

Palume kliendil vastuvõtule tulles:

·        väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud dokument kaasa võtta;

·        digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vorm saata enne nõustamisaega aadressile pereteenused@elva.ee;

·        või täita dokument nõustamiskeskuses kohapeal.


Pärast taotluse esitamist võtame Sinuga ühendust hiljemalt 7 tööpäeva jooksul taotluses esitatud e-maili või telefoni teel. Kui Sul tekib seoses vormi täitmisega küsimusi, siis helista Elva Perekeskuse nõustamiskeskuse lahtiolekuaegadel telefonil +372 5749 5499.

Ankeedis kajastatud isikuandmed kogutakse nõustamise efektiivse läbiviimise toetamiseks. Toetudes isikuandmete kaitse üldmäärusele kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Elva Perekeskuse andmekaitsetingimuste kohta loe  SIIT!