Koostöös Elva valla haridusosakonna ja haridusasutustega tagame toevajadustega lastele ning peredele vajalikke teenuseid. Peame oluliseks põhimõtet, et lapsele pakutav tugi hariduse omandamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel on kvaliteetne, ennetav, vajaduspõhine, paindlik ja suunatud lapsele, perele ja õpetajale koheselt, kui vajadust märgatakse. Tuge osutatakse vajaduse ära langemiseni.

Perekeskus toetab haridusasutusi kaasava hariduse põhimõttest lähtuvalt, mille kohaselt on haridusasutuse ülesanne tagada igale lapsele tema individuaalsetest võimetest lähtuv jõukohane õpe ja areng. Oluline on toimiv süsteemne koostöö, infovahetus ja tagasisidestamine nii pere, haridusasutuste kui ka teiste laste ja peret ümbritseva tugivõrgustikuga.

Meie eesmärgid on:

  • parandada hariduse tugiteenuste kättesaadavust;
  • ühtlustada hariduse tugiteenuste kvaliteeti;
  • nõustada haridusasutuste juhtkondi, õpetajaid, tugispetsialiste, lapsi ja peresid;
  • toetada ning pakkuda tugispetsialistidele arenguvõimalusi (koolitused, aineühendused, kogemuste ja teadmiste vahetamine jms).