1. Mõisted
  Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
  Isikuandmed – on teave inimese ehk füüsilise (andmesubjekti) isiku kohta, millega saab teda
  otse või kaudselt tuvastada. Tavaliste isikuandmete alla kuuluvad näiteks: nimi, isikukood,
  asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni),
  samuti füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja
  mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid.
  Isikuandmete töötlemine – isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine,
  muutmine, päringute teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, üleandmine, ühendamine,
  sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute
  teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.
  Vastutav töötleja – ettevõte/asutus, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja
  vahendid.
 2. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted
  2.1. Elva Perekeskus lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest,
  Andmekaitse Inspektsiooni juhistest, isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi
  ja nõukogu määrus (EL) 2016/679) ja muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.
  Andmete töötlemise õiguslikud alused on:
 • Avaliku ülesande täitmine – Isikuandmete töötlemine avalikes huvides oleva ülesande
  täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks on reguleeritud
  siseriiklikus õiguses.
 • Lepingu täitmine – isikuandmete töötlemine on vajalik inimesega sõlmitud lepingu
  täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese
  taotlusele.
 • Juriidiline kohustus – Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise
  ehk seadusjärgse kohustuse täitmiseks.
 • Eluliste huvide kaitseks – Isikuandmete töötlemine on vajalik inimese enda või mõne
  muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Nõusoleku alusel – Inimene on andnud vabatahtliku selgesõnalise nõusoleku
  toiminguteks enda isikuandmetega.
 • Õigustatud huvi – Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda
  isiku õigustatud huvi korral ning juhul, kui see kaalub üles inimese põhiõigused ja –
  vabadused. Hinnang, kas Teie õigustatud huvi töödelda kaalub üles teiste inimeste
  huvid, tuleb anda konkreetse juhtumi asjaolude põhjal.
  2.2. Elva Perekeskuse isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkuda lastega peredele
  nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid, tugiisikuteenuseid, lapsehoiuteenust, hariduse
  tugiteenuseid ning asendushooldus- ja järelhooldusteenust vanemliku hoolitsuseta lastele.
  Eesmärkide saavutamiseks ja kvaliteetse teenuse osutamiseks, töötleme järgmisi andmeid:
 • Teenuse saaja andmed (nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed, informatsioon
  alushariduse, hariduse, omandatud eriala või kutse kohta, informatsioon sotsiaalse
  staatuse kohta, suhtluskeel, puude liik ning selle raskusaste ja kehtivus, töövõime
  ulatus ja kehtivus, perekonnaseis, elukorraldus, terviseandmed ja tervisekirjeldus).
 • Teenuse saaja seadusliku esindaja andmed (nimi, isikukood, kontaktandmed ja
  suhtluskeel).
 • Teenuse saaja lähivõrgustiku liikmete nimed ja kontaktandmed.
 • Teenuse saaja formaalse võrgustiku liikmete nimed ja kontaktandmed.
 • Andmed personali ja praktikantide kohta (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed,
  pangakonto number, tunnistused).
 • Selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse esitamisel töötleme Teie
  isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.
  2.3. Veebilehe külastamisel võib andmekäitleja külastaja kohta koguda järgnevaid andmeid:
 • Kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadress. Kogutavaid IP-aadresse ei seostata isikut
  tuvastava teabega.
 • Kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress.
 • Külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).
 • Info selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.
 • Info väljaminevate linkide kasutuse kohta.
 • Info muude kasutaja tegevuste kohta, mille jälgimiseks on andmekäitlejal õigustatud
  huvi.
  Veebilehelt kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal
  veebilehte arendada ja veebilehe sisu täiendada. Andmeid säilitatakse tähtajatult.
  Kolmandatele osapooltele jagatakse kogutuid andmeid ainult andmete käitlemise
  lihtsustamiseks, sh lehe külastatavuse statistika tegemiseks Google Analyticsi abil ja
  kontaktivormidesse sisestatud info edastamiseks andmekäitlejale WordPressi ning selle plugina
  Contact Form 7 kaudu, või seadusega määratud olukorras.
  2.4. Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel
 • Elva Perekeskusesse tööle või praktikale kandideerides lähtub asutus kandidaadi poolt
  avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid
  andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
 • Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele,
  kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis
  osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt
  esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena. Praktikale
  kandideerimisel kohaldatakse samasuguseid isikuandmete töötlemise nõudeid nagu
  tööle kandideerimisel.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed kustutatakse ning vaid vajadusel
  kandideerinu nõusolekul säilitatakse tulevikus korraldataval konkursil osalemise
  ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
  2.5. Teenuste osutamiseks kasutab Elva Perekeskus järgnevaid infosüsteeme:
 • Amphora Professional – dokumendihaldussüsteem, kus registreeritakse ja säilitatakse
  asutusse sissetulevaid ja väljaminevaid dokumente.
  Reha tarkvara – rehabilitatsiooni valdkonna spetsiifiline majandustarkvara.
 • KHS – Harno kliendihaldussüsteem.
 • STAR – sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister. STAR võimaldab registreerida
  asendus- ja perekodu teenuse osutamist.
 • eLasteaed.eu – infosüsteem, mille kaudu on võimalik koguda ja edastada
  informatsiooni asendus-ja perekoduteenusel viibivate laste kohta. Juurdepääs epäevikule on asenduskodu töötajatel.
 • Stuudium – elektrooniline keskkond informatsiooni vahendamiseks koolide ja
  asenduskodu töötajate vahel.
 • eKool – elektrooniline keskkond informatsiooni vahendamiseks koolide ja
  asenduskodu töötajate vahel.
 1. Õigus tutvuda enda andmetega
  3.1. Lapsevanemal on õigus teada, kuidas tema ja ta lapse andmeid töödeldakse, mis on
  töötlemise eesmärk, kellele on andmed kättesaadavad, milline on andmete säilitamise aeg ja
  millised on tema õigused. Oma isikuandmetega tutvumiseks tuleks esitada kirjalik taotlus eposti teel aadressile maria-kristiina.frei@elva.ee. Olenevalt teema delikaatsusest edastatakse
  vastus krüptitud või krüptimata e-kirjaga. Kui isik soovib vastust saada tavaposti teel, siis
  vastatakse talle olenevalt teema delikaatsusest kas liht- või tähtkirjaga. Pöördumisele vastatakse
  hiljemalt ühe kuu jooksul.
  3.2. Asutusel on õigus keelduda andmetega tutvumise soovi täitmast, kui selline kohustus
  tuleneb seadusest ja ennekõike, kui see võib:
 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 1. Õigus andmete parandamisele ja kustutamisele
  Andmesubjektil on õigus isikuandmete parandamisele ja kustutamisele (õigus olla unustatud).
  Isikul on õigus nõuda, et tema ebaõigeid isikuandmeid parandataks ning mittetäielikud
  täiendataks, üleliigsed kustutataks. Õigus isikuandmete kustutamisele ei kehti selliste andmete
  puhul, mida töödeldakse õigusakti alusel või lepingu täitmiseks ning samuti siis, kui ei ole
  saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.
 2. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
  Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmesubjektil on õigus nõuda
  vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:
 • andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab vastutaval
  töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete
  kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 • vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on
  andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks,
 • andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning
  kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles
  andmesubjekti põhjused.
 1. Õigus nõuda andmete ülekandmist
  Andmesubjektil on õigus isikuandmete ülekantavusele. Isikul on õigus saada isikuandmete
  töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning
  masinloetaval kujul. Õigus laieneb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlemisele ja
  nendele isikuandmetele, mille isik on töötlejale ise esitanud ning kui isikuandmete töötlemine
  toimub andmesubjekti nõusoleku alusel või temaga sõlmitud lepingu täitmiseks.
 2. Õigus esitada vastuväiteid
  7.1. Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid
  teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Õigus esitada vastuväiteid rakendub
  otseturunduse eesmärgil, õigustatud huvi/avalikes huvides oleva ülesande täitmisel ning teadus-
  , ajaloo- ja statistiliste uuringut puhul.
  7.2. Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil
  õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või halduskohtu poole.
 3. Isikuandmete avaldamine
  Teie isikuandmeid avaldatakse ainult juhul, kui nende edastamise kohustus tuleneb seadusest
  või nende avaldamata jätmine ohustab isiku enda või teiste isikute elu või tervist.
 4. Isikuandmete säilitamine
  Teie isikuandmeid töödeldakse seni kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
  Andmeid säilitame mõistliku aja jooksul peale teenuse osutamise lõppemist. Säilitamise
  periood võib tuleneda ka isikuga sõlmitud lepingust või kehtivast seadusandlusest.