Nõustamiskeskuse eesmärgiks on pakkuda tuge ja nõu lastele, noortele, täiskasvanutele ning nende tugivõrgustikule läbi erinevate teenuste.

Oma keskuses pakume erinevaid individuaalseid- ja grupiteraapiaid.

Pereteraapia
Pereteraapiasse on oodatud pered, kes soovivad lahendada probleeme, mis tekivad inimestel suhetes oma lähedastega. Pereteraapia eesmärgiks on peresisese toetuse suurendamine. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel.

Füsioteraapia
Füsioteraapiasse on oodatud erinevas vanuses lapsed ja noored, kes vajavad füsioterapeutilist hindamist ja nõustamist ning füüsilist arengut
toetavate harjutuste ja treeningute õpetamist.

Mänguteraapia
Mänguteraapiasse on oodatud eelkõige lapsed vanuses 3-16 aastat, kelle elus on muutusi või muudatusi, mis häirivad tema igapäevast toimetulekut. Läbi mänguliste teraapiaprotsesside saab parandada lapse keskendumisvõimet, tõsta enesehinnangut ning arendada sotsiaalseid ja kognitiivseid oskuseid. Mänguteraapia sobib näiteks kolimisest häiritud elustiili, õnnetusjuhtumi, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul.

Kunsti(loov)teraapia
Kunstiteraapiasse on oodatud lapsed ja noored, kui eesmärgiks on füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse ja/või tunnetusliku heaolu toetamine. Selle käigus kasutab teraapiasse tulnud inimene erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid oma mõtete ja tunnete väljendamiseks. Teraapia võimaldab suhtlust neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu. Kunstiteraapia võimaldab töötada enesehinnangu, kehapildi ja identiteediga seotud probleemidega; tunnetega ja nende (näiteks viha) juhtimisega; erinevate suhteid puudutavate teemadega (näiteks kiusamine koolikeskkonnas, tõrjutus, konfliktid sõbraga, suhted vanematega jms); traumaatiliste kogemuste läbitöötamine ja mõtestamine.

Muusika(loov)teraapia
Muusikateraapiasse on oodatud lapsed ja noored, kui eesmärgiks on füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse ja/või tunnetusliku heaolu toetamine. Terapeutiliselt eesmärgistatud muusikalised tegevused toetavad erinevate emotsionaalsete, kognitiivsete ja füsioloogiliste funktsioonide toimimist. Tegevused on jõukohased kõigile olenemata muusikalistest teadmistest ja oskustest.

Logopeediline nõustamine
Logopeedilisele nõustamisele on oodatud erinevas vanuses lapsed, kellel on raskusi suulise või kirjaliku kõne omandamisega. Logopeedi teenuse käigus arendatakse kõne-eelset kommunikatsiooni ning arendatakse või taastatakse verbaalset ja/või alternatiivset kommunikatsiooni.

Eripedagoogiline nõustamine
Eripedagoogi nõustamisele on oodatud erinevas vanuses lapsed, kelle lugemis- ja kirjutamisoskused arenevad aeglaselt, peenmotoorika on kohmakas, esinevad tähelepanu- ja keskendumisraskused. Eripedagoog märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused ja erivajadused (nt pervasiivne arenguhäire; aktiivsus- ja tähelepanuhäire; kogelus; jm), hinnates ja kirjeldades sealhulgas psüühilisi protsesse, kõnet, käitumist ja õpioskuseid.

Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogi nõustamisele on oodatud kõik, kellel on tekkinud elus raskused, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Psühholoogilise nõustamise eesmärk on olla kliendile toeks iseenda ja oma probleemide mõistmisel ja sõnastamisel. Seejärel saab psühholoog aidata kliendil seada realistlikke eesmärke ning asuda koostöös kliendiga otsima sobivaid lahendusvariante.